- - - - - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - - - - - -
การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้คุณและโทษการสร้างขวัญกำลังใจ หลักการการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคล คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่ง ประเมินครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์ประเมินเลื่อนเงินเดือน จรรยาบรรณวิชาชีพ