ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส "01:โครงสร้างการบริหาร 02:ข้อมูลผู้บริหาร 03:อำนาจหน้าที่ 04:แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 05:ข้อมูลการติดต่อ 06:กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07:ข่าวประชาสัมพันธ์ 08:กระดานสนทนา 09:Social Network 010:แผนปฏิบัติการประจำปี 011:รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน 012:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 013:คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน 014:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 015:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 016:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร 017:E-Service 018:แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 019:รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน 020:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021:แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 022:ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 023:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 025:นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 026:การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 027:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028:รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 029:แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 030:ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 031:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 032:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 033:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 036:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037:การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต 038:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 039:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 040:รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 041:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 042:มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของชาวตำบลโพธิ์ไทรงาม (อำเภอโพทะเล  ในขณะนั้น) พร้อมด้วยไทยอาสาป้องกันชาติรุ่น ๔ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง  จำนวน ๒ ห้องเรียนโดยจัดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๒๗ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน  และมีครู-อาจารย์ จากโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  มาทำการสอน และรักษาการครูใหญ่โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  

           ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษา  จึงได้บรรจุครู-อาจารย์มาประจำการจำนวน ๕ อัตรา และให้งบประมาณ ในการก่อสร้าง ดังนี้

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารฝึกงาน ๑/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

บ้านพักครู ๑ หลัง  บ้านพักภารโรง ๑ หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมขนาด ๖ ที่นั่ง ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล  จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน ๑๐๘ล/๓๐ จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปาแบบ ๙/๙ จำนวน ๑ หลัง และหอพักนักเรียนขนาด ๓๕ คน จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล (ปรับปรุงปี ๒๙) จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม ๑๐๐/๒๗  จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๖ ที่ จำนวน ๑ หลัง

โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา ๒๕๓๗ เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เปิดทำการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)    ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ๙ ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2561  ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


อักษรย่อ

พ.ง.

ตราประจำโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

รูปใบโพธิ์บรรจุด้วยอักษร พ.ง.  สีม่วง พื้นขาว และแฉกรัศมีสีส้มทอง

– ใบโพธิ์        หมายถึง สัญลักษณ์ที่ชื่อของโรงเรียน

– พ.ง.           หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียน

– สีม่วง-ขาว   หมายถึง สีประจำโรงเรียน

– รัศมีสีส้มทอง หมายถึง  แหล่งสะสมขุมปัญญา ความเจริญงอกงามทางวิชาการและความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนา

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

คติพจน์

ปญฺญา   โลกสฺมิ  ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญประจำโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

ศูนย์รวมจิตใจ

หลวงพ่อเงิน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

หลวงพ่อเงิน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

อินทนิล

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อินทนิล

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง-ขาว

– สีม่วง   หมายถึง ความอ่อนน้อมความกตัญญู

– สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ จริยธรรม

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน

นายมนตรี  ศรีประเสริฐ