ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือและแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Servic รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของชาวตำบลโพธิ์ไทรงาม (อำเภอโพทะเล  ในขณะนั้น) พร้อมด้วยไทยอาสาป้องกันชาติรุ่น ๔ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง  จำนวน ๒ ห้องเรียนโดยจัดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๒๗ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน  และมีครู-อาจารย์ จากโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  มาทำการสอน และรักษาการครูใหญ่โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  

           ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษา  จึงได้บรรจุครู-อาจารย์มาประจำการจำนวน ๕ อัตรา และให้งบประมาณ ในการก่อสร้าง ดังนี้

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารฝึกงาน ๑/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

บ้านพักครู ๑ หลัง  บ้านพักภารโรง ๑ หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมขนาด ๖ ที่นั่ง ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล  จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน ๑๐๘ล/๓๐ จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปาแบบ ๙/๙ จำนวน ๑ หลัง และหอพักนักเรียนขนาด ๓๕ คน จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล (ปรับปรุงปี ๒๙) จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม ๑๐๐/๒๗  จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๖ ที่ จำนวน ๑ หลัง

โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา ๒๕๓๗ เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เปิดทำการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)    ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ๙ ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2561  ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


อักษรย่อ

พ.ง.

ตราประจำโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

รูปใบโพธิ์บรรจุด้วยอักษร พ.ง.  สีม่วง พื้นขาว และแฉกรัศมีสีส้มทอง

– ใบโพธิ์        หมายถึง สัญลักษณ์ที่ชื่อของโรงเรียน

– พ.ง.           หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียน

– สีม่วง-ขาว   หมายถึง สีประจำโรงเรียน

– รัศมีสีส้มทอง หมายถึง  แหล่งสะสมขุมปัญญา ความเจริญงอกงามทางวิชาการและความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนา

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

คติพจน์

ปญฺญา   โลกสฺมิ  ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญประจำโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

ศูนย์รวมจิตใจ

หลวงพ่อเงิน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

หลวงพ่อเงิน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

อินทนิล

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อินทนิล

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง-ขาว

– สีม่วง   หมายถึง ความอ่อนน้อมความกตัญญู

– สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ จริยธรรม

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน

นายมนตรี  ศรีประเสริฐ