ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือและแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Servic รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ผลงานครู/นักเรียน
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง สัมมนาทางว... พ.ศ. 2567 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี 28 พ.ค. 2567
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการเล่นโทรศัพท์ระหว่างเรียน... พ.ศ. 2566 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี 08 ก.ย. 2566
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องโครงงานกับการแก้ปัญหา เพื... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี 09 ส.ค. 2565
ชื่อผลงาน : โครงงานกับการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกร... พ.ศ. 2564 ผู้จัดทำ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 19 พ.ค. 2565
ชื่อผลงาน : วาดภาพตัวละครในวรรณคดีในยุคดิจิทัลด้วยอุปกรณ์อิเล็... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : เด็กหญิงศรัณย์ภัฎ วัดสิงห์ 22 ก.ค. 2565
ชื่อผลงาน : วาดภาพตัวละครในวรรณคดีในยุคดิจิทัลด้วยอุปกรณ์อิเล... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : นายวิศรุต สุขวิชัย 22 ก.ค. 2565
พบทั้งหมดทั้งหมด 1 หน้า   1