ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือและแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Servic รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการประเมินตนของสถานศึกษาปีการศึกษา2566... 01 มิ.ย. 2567
ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษาปีการศึกษา 2567... 01 มิ.ย. 2567
ประกาศค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2566... 19 พ.ค. 2566
หนังสือรับรองผลการประเมิน สมศ รอบสี่... 17 พ.ค. 2566
ผังโครงสร้า่งหลักสูตรบูรณาการ... 24 มี.ค. 2566
แผนการเดินทาง... 29 ม.ค. 2566
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์... 09 ม.ค. 2566
คำสั่งโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม... 25 พ.ย. 2565
ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมิน วpa ปีงบประมาณ 2566... 25 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565... 27 ต.ค. 2565
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี2565-2568... 27 ต.ค. 2565
แบบสรุปโครงงานใหญ่... 30 ก.ย. 2565
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา... 21 ก.ย. 2565
อธิบายเกณฑ์ OBECQA... 10 ก.ย. 2565
เกณฑ์ OBECQA 2565 - 2568... 10 ก.ย. 2565
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-2565... 10 ก.ย. 2565
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SARภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ... 08 ก.ย. 2565
เครื่องมือนิเทศ... 01 ส.ค. 2565
คู่มือการประเมินความโปร่งใส... 01 ส.ค. 2565
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564... 09 พ.ค. 2565
แบบรายงานสรุปโครงการกิจกรรม... 10 มี.ค. 2565
แก้ไขไฟล์โครงการที่ 2... 10 มี.ค. 2565
วันไหว้ครู 24 ต.ค. 2564
วันสถาปนา 24 ต.ค. 2564
วันวิทยาศาสตร์... 24 ต.ค. 2564
วันแม่ 24 ต.ค. 2564
วันภาษาไทย 24 ต.ค. 2564
วันพ่อ 24 ต.ค. 2564
วันปีใหม่ 24 ต.ค. 2564
วันเข้าพรรษา... 24 ต.ค. 2564
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10... 24 ต.ค. 2564
พระบรมราชินี... 24 ต.ค. 2564
ปัจฉิมนิเทศ... 24 ต.ค. 2564
ประชาธิปไตย... 24 ต.ค. 2564
นักศึกษาวิชาทหาร... 24 ต.ค. 2564
ธนาคารโรงเรียน... 24 ต.ค. 2564
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด... 24 ต.ค. 2564
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรก... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 13 ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 12 อาเซียน... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 11 ส่งเสริมสุขภาพ... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 10 สาธารนูปโภค... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 9 พัฒนาบุคลากร... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 8 ส่งเสริมการเรียนการสอน... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 7 ซ่อมแซมครุภัณฑสนับสนุนการสอน... 24 ต.ค. 2564
พบทั้งหมดทั้งหมด 2 หน้า   1   2