ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส "01:โครงสร้างการบริหาร 02:ข้อมูลผู้บริหาร 03:อำนาจหน้าที่ 04:แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 05:ข้อมูลการติดต่อ 06:กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07:ข่าวประชาสัมพันธ์ 08:กระดานสนทนา 09:Social Network 010:แผนปฏิบัติการประจำปี 011:รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน 012:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 013:คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน 014:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 015:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 016:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร 017:E-Service 018:แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 019:รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน 020:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021:แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 022:ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 023:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 025:นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 026:การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 027:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028:รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 029:แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 030:ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 031:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 032:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 033:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 036:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037:การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต 038:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 039:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 040:รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 041:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 042:มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


สถานที่ตั้ง

 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่   ๖๒/๑  หมู่ ๗  ตำบลโพธิ์ไทรงาม  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๓๐ อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ ๔๙-๕๐ ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๔๑ โทรศัพท์ ๐-๕๖๙๐-๓๐๗๗  โทรสาร ๐-๕๖๙๐-๓๐๗๗

{  อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                    ติดกับ             อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร

ทิศใต้                       ติดกับ             อำเภอบรรพตพิสัย        จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก              ติดกับ             อำเภอโพทะเล             จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก                ติดกับ             อำเภอบรรพตพิสัย        จังหวัดนครสวรรค์

 

{  พื้นที่

 มีเนื้อที่ ๓๘  ไร่  ๒ งาน ๕๘   ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตามความต้องการของชุมชน โดย การนำของกำนันสมบุญ  ศรีประเสริฐ  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันจัดหาที่ดิน ซึ่งได้รับการบริจาคจาก นายสำราญ  เขียวยิ่ง และนายจันทร์   กองสินแก้ว  ชาวบ้านหมู่ที่ ๗ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน